TAAHHÜTNAME

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) ve “TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Esasları” (Uygulama Esasları)” çerçevesinde, ”Bireysel Genç Girişim (BiGG)” olarak da anılan “1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında değerlendirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş’ye (Bundan sonra “Koü Teknopark” olarak anılacaktır.) ön başvuru yaptığım iş fikrime ilişkin olarak;

• Başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,
• Çağrı duyurusunda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı ve http://biggtepe.com’ a girdiğim bilgileri doğru beyan ettiğimi,
• Koü Teknopark tarafından iş fikrimin TÜBİTAK’a sunulmasının geciktirilmesinden kaynaklanan hak kayıplarından dolayı Koü Teknopark’ a karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı,
• İlgili destek programına ilişkin www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,
• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde, Koü Teknopark ile yapılan her türlü başvuru,iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından Koü Teknopark’ ın sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle Koü Teknopark’ a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
•İş Fikrim ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, hertürlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, Koü Teknopark’ ın elektronik ortam koruması dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiç bir sorumluluğunun bulunmadıgını kabul ettiğimi,
• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde Koü Teknopark’ a, http://biggtepe.com’ adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, Koü Teknopark’ ın elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,
• Çağrı metninde belirtilen uygulayıcı kuruluş olarak Koü Teknopark’ a yaptığım ön başvurum sonucunda, iş fikrimin seçtiğim uygulayıcı kuruluş olan Koü Teknopark ile paylaşmamın sonuçlarından Koü Teknopark’ ı sorumlu tutmayacağımı,
• İş fikri ve 1. İle 2. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili Koü Teknopark ve Koü Teknopark’ ın görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde Koü Teknopark tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,
• İş fikrimin ve iş planımın değerlendirilmesinde Koü Teknopark tarafından görevli izleyici ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden Koü Teknopark’ ı sorumlu tutmayacağımı,
• Iş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının biggtepe tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken Koü Teknopark’ tan yazılı izin almaksızın Koü Teknopark ve Biggtepe’ e ait herhangi bir görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı,
• İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu, Gayrikabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya Koü Teknopark tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, Koü Teknopark tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.